II Основные права, свободы и обязанности

§ 33

Жилище является неприкосновенным. Не допускается вторжение в чье бы то ни было жилище, владение или на рабочее место и произведение там обыска, за исключением предусмотренных законом случаев и в установленном законом порядке в целях защиты общественного порядка, здоровья либо прав и свобод других людей, для пресечения преступления, поимки преступника или установления истины в ходе производства по уголовному делу.

Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses.