II Основные права, свободы и обязанности

§ 37

Каждый имеет право на образование. Обучение детей школьного возраста является обязательным в пределах, установленных законом, и проводится в государственных и муниципальных общеобразовательных школах без платы за учебу.

Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.


Чтобы сделать образование доступным, государство и местные самоуправления должны содержать необходимое количество учебных заведений. На основании закона также разрешается открывать и содержать иные учебные заведения, в том числе частные школы.

Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole.


При выборе образования для детей решающее слово остается за родителями.

Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel.


Каждый имеет право учиться на эстонском языке. Язык обучения в учебном заведении для национального меньшинства избирает учебное заведение.

Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus.


Государство осуществляет надзор за системой образования.

Hariduse andmine on riigi järelevalve all.