II Основные права, свободы и обязанности

§ 40

Каждый обладает свободой совести, вероисповедания и мысли.

Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.


Принадлежность к церкви и религиозным общинам является свободной. Государственной церкви нет.

Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole.


Каждый волен один или вместе с другими, публично или приватно совершать религиозные обряды, если это не причиняет ущерба общественному порядку, здоровью или нравственности.

Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.