II Основные права, свободы и обязанности

§ 9

Права, свободы и обязанности всех и каждого, перечисленные в Конституции, распространяются в равной степени как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

Põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel.


Перечисленные в Конституции права, свободы и обязанности распространяются на юридические лица постольку, поскольку это согласуется с общими целями юридических лиц и сущностью таких прав, свобод и обязанностей.

Põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja kohustuste olemusega.