I Общие положения

§ 3

Государственная власть осуществляется только на основе Конституции и согласующихся с ней законов. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются неотъемлемой частью правовой системы Эстонии.

Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa.


Законы публикуются в установленном порядке. Обязательными для исполнения могут быть только опубликованные законы.

Seadused avaldatakse ettenähtud korras. Täitmiseks kohustuslikud saavad olla üksnes avaldatud seadused.