I Общие положения

§ 1

Эстония – самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем верховной власти является народ.

Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.


Самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.

Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.


§ 2

Территория, территориальные воды и воздушное пространство эстонского государства представляют собой единое и неделимое целое.

Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.


По своему государственному устройству Эстония является унитарным государством, административно-территориальное деление которого устанавливается законом.

Eesti on riiklikult korralduselt ühtne riik, mille territooriumi haldusjaotuse sätestab seadus.


§ 3

Государственная власть осуществляется только на основе Конституции и согласующихся с ней законов. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются неотъемлемой частью правовой системы Эстонии.

Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa.


Законы публикуются в установленном порядке. Обязательными для исполнения могут быть только опубликованные законы.

Seadused avaldatakse ettenähtud korras. Täitmiseks kohustuslikud saavad olla üksnes avaldatud seadused.


§ 4

Деятельность Рийгикогу, Президента Республики, Правительства Республики и судов осуществляется по принципу разделения и сбалансированности властей.

Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel.


§ 5

Полезные ископаемые и природные ресурсы Эстонии являются национальным богатством, пользоваться которым надлежит рачительно.

Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.


§ 6

Государственным языком Эстонии является эстонский язык.

Eesti riigikeel on eesti keel.


§ 7

Государственные цвета Эстонии синий, черный и белый. Формы государственного флага и государственного герба устанавливаются законом.

Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge. Riigilipu ja riigivapi kuju sätestab seadus.