II Основные права, свободы и обязанности

§ 15

Каждый имеет право обратиться в случае нарушения его прав и свобод в суд. Каждый может при рассмотрении его судебного дела потребовать удостоверения любого относящегося к этому делу закона, иного правового акта или действия на соответствие Конституции.

Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.


Суд следует Конституции и признает не соответствующими Конституции любой закон, иной правовой акт или действие, которыми нарушаются установленные Конституцией права и свободы или которые иным образом противоречат Конституции.

Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus.