II Основные права, свободы и обязанности

§ 21

Каждому, кто лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и понятным ему способом причина лишения свободы и его права, а также предоставляется возможность сообщить о лишении свободы своим близким. Подозреваемому в совершении преступления незамедлительно предоставляется также возможность выбрать себе защитника и встретиться с ним. Право подозреваемого в совершении преступления сообщить своим близким о лишении его свободы может быть ограничено лишь в случаях и в порядке, установленных законом, в целях пресечения преступления или в интересах установлении истины в ходе производства по уголовному делу.

Igaühele, kellelt on võetud vabadus, teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse võtmise põhjus ja tema õigused ning antakse võimalus teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele. Kuriteos kahtlustatavale antakse viivitamatult ka võimalus valida endale kaitsja ja kohtuda temaga. Kuriteos kahtlustatava õigust teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele võib piirata ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides.


Никто не должен содержаться под стражей свыше сорока восьми часов без соответствующего разрешения суда. Решение суда арестованному сообщается незамедлительно на понятном ему языке и понятным ему способом.

Kedagi ei tohi vahi all pidada üle neljakümne kaheksa tunni ilma kohtu sellekohase loata. Kohtu otsus teatatakse vahistatule viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil.