II Основные права, свободы и обязанности

§ 20

Каждый имеет право на свободу и неприкосновенность личности.

Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.


Лишение свободы допустимо только в случаях и в порядке, установленных законом:

Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras:


1) для исполнения обвинительного приговора или назначенного судом ареста;

1) süüdimõistva kohtuotsuse või kohtu poolt määratud aresti täitmiseks;


2) в случае неисполнения распоряжения суда или для обеспечения исполнения обязанности, установленной законом;

2) kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks;


3) для предотвращения преступления или административного правонарушения, для доставления обоснованно подозреваемого в таком правонарушении в компетентный государственный орган или для предотвращения его попытки скрыться;

3) kuriteo või haldusõiguserikkumise ärahoidmiseks, sellises õiguserikkumises põhjendatult kahtlustatava toimetamiseks pädeva riigiorgani ette või tema pakkumineku vältimiseks;


4) для установления воспитательного надзора над несовершеннолетним или для доставления его в компетентный государственный орган, чтобы решить вопрос об установлении такого надзора;

4) alaealise üle kasvatusliku järelevalve sisseseadmiseks või tema toimetamiseks pädeva riigiorgani ette, et otsustada sellise järelevalve sisseseadmine;


5) для задержания инфекционного больного, душевнобольного, алкоголика или наркомана, если он представляет опасность для самого себя или окружающих;

5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik;


6) для пресечения незаконного пребывания в Эстонии и выдворения лица из Эстонии или выдачи его иностранному государству.

6) ebaseadusliku Eestisse asumise tõkestamiseks ning Eestist väljasaatmiseks või välisriigile väljaandmiseks.


Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какую-либо договорную обязанность.

Kelleltki ei tohi võtta vabadust üksnes sel põhjusel, et ta ei ole suuteline täitma mingit lepingulist kohustust.