II Основные права, свободы и обязанности

§ 24

Никто не может против своей свободной воли быть переведен из подсудности суда, определенного для него законом, в подсудность другого суда.

Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt üle viia seadusega määratud kohtu alluvusest teise kohtu alluvusse.


Каждый имеет право присутствовать при рассмотрении своего судебного дела.

Igaühel on õigus olla oma kohtuasja arutamise juures.


Судебные заседания являются открытыми. В случаях и в порядке, установленных законом, суд может объявить свое заседание или его часть закрытыми в целях соблюдения государственной или коммерческой тайны, защиты нравственности или семейной и частной жизни людей, либо если этого требуют интересы несовершеннолетнего, потерпевшего или правосудия.

Kohtuistungid on avalikud. Kohus võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras oma istungi või osa sellest kuulutada kinniseks riigi- või ärisaladuse, kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu või õigusemõistmise huvid.


Решение или приговор суда объявляются публично, за исключением случаев, когда интересы несовершеннолетнего, одного из супругов или потерпевшего требуют иного.

Kohtuotsus kuulutatakse avalikult, välja arvatud juhud, kui alaealise, abielupoole või kannatanu huvid nõuavad teisiti.


Каждый имеет право в установленном законом порядке обжаловать вынесенные в отношении него решение или приговор суда в суд вышестоящей инстанции.

Igaühel on õigus tema kohta tehtud kohtu otsuse peale seadusega sätestatud korras edasi kaevata kõrgemalseisvale kohtule.