II Основные права, свободы и обязанности

§ 25

Каждый имеет право на возмещение морального и материального ущерба, противоправно причиненного ему кем бы то ни было.

Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.