II Основные права, свободы и обязанности

§ 31

Граждане Эстонии имеют право заниматься предпринимательством и вступать в коммерческие объединения и союзы. Закон может определять условия и порядок применения этого права. Если законом не установлено иное, то этим правом наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Eesti kodanikel on õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikega ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel.