II Основные права, свободы и обязанности

§ 30

Должности в государственных учреждениях и местных самоуправлениях на основании и в порядке, установленных законом, заполняются гражданами Эстонии. В соответствии с законом эти должности, в виде исключения, также могут занимать граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Ametikohad riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes täidetakse seaduse alusel ja korras Eesti kodanikega. Kooskõlas seadusega võib neid ametikohti erandkorras täita ka välisriigi kodanike ja kodakondsuseta isikutega.


Законом может быть ограничено право государственных служащих некоторых категорий заниматься предпринимательством, входить в коммерческие объединения (статья 31), состоять в партиях и входить в некоммерческие объединения некоторых видов (статья 48).

Seadus võib piirata mõne kategooria riigiteenistujate õigust tegelda ettevõtlusega ja koonduda tulundusühendustesse (§ 31) ning õigust kuuluda erakondadesse ja mõnda liiki mittetulundusühendustesse (§ 48).