II Основные права, свободы и обязанности

§ 29

Гражданин Эстонии имеет право свободно выбрать себе род занятий, профессию и место работы. Законом могут предусматриваться условия и порядок пользования этим правом. Если законом не установлено иное, то данным правом наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul.


Никто против его воли не может быть принужден работать или служить, за исключением службы в Силах обороны или альтернативной службы, работы по пресечению распространения инфекционных заболеваний, в случае стихийных бедствий и катастроф, а также работы, которую на основании закона и в установленном им порядке обязаны выполнять осужденные лица.

Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse, välja arvatud kaitseväeteenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõkestamisel, loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning töö, mida seaduse alusel ja korras peab tegema süüdimõistetu.


Государство организует профессиональное обучение и оказывает помощь в трудоустройстве лицам, находящимся в поиске работы.

Riik korraldab kutseõpet ja abistab tööotsijaid töö leidmisel.


Государство осуществляет контроль над условиями труда.

Töötingimused on riigi kontrolli all.


Участие работников и работодателей в объединениях и союзах является добровольным. Объединения и союзы работников и работодателей могут отстаивать свои права и законные интересы не запрещенными законом методами. Условия и порядок использования права на забастовку устанавливаются законом.

Töötajate ja tööandjate ühingutesse ja liitudesse kuulumine on vaba. Töötajate ja tööandjate ühingud ja liidud võivad oma õiguste ja seaduslike huvide eest seista vahenditega, mida seadus ei keela. Streigiõiguse kasutamise tingimused ja korra sätestab seadus.


Порядок разрешения трудовых споров устанавливается законом.

Töövaidluste lahendamise korra sätestab seadus.