II Основные права, свободы и обязанности

§ 28

Каждый имеет право на охрану здоровья.

Igaühel on õigus tervise kaitsele.


Гражданин Эстонии имеет право на помощь со стороны государства по старости, нетрудоспособности, потере кормильца и бедности. Виды, размер, условия и порядок получения помощи устанавливаются законом. Если законом не установлено иное, то этим правом наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul.


Государство поощряет добровольное попечительство и попечительство со стороны самоуправлений.

Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet.


Многодетные семьи и люди с ограниченными физическими и умственными возможностями находятся под особым попечительством со стороны государства и местных самоуправлений.

Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.