II Основные права, свободы и обязанности

§ 43

Каждый имеет право на тайну сообщений, передаваемых ему или им самим по почте, телеграфу, телефону или иным общеупотребительным способом. Исключения допускаются с разрешения суда в целях пресечения преступления или установления истины в ходе производства по уголовным делам в установленных законом случаях и порядке.

Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras.