II Основные права, свободы и обязанности

§ 44

Каждый имеет право свободно получать информацию, распространяемую для всеобщего пользования.

Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.


Все государственные учреждения, местные самоуправления и их должностные лица обязаны в установленном законом порядке предоставлять гражданину Эстонии по его требованию информацию о своей деятельности, за исключением данных, выдача которых запрещена законом, а также данных, предназначенных исключительно для внутреннего ведомственного пользования.

Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmed.


Гражданин Эстонии имеет право в установленном законом порядке ознакомиться с данными о нем, которые хранятся в государственных учреждениях и местных самоуправлениях, а также государственных и муниципальных архивах. На основании закона данное право может быть ограничено в целях защиты прав и свобод других людей и тайны происхождения ребенка, а также в интересах пресечения преступления, поимки преступника или установления истины в ходе производства по уголовному делу.

Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega. Seaduse alusel võib seda õigust piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste ning lapse põlvnemise saladuse kaitseks, samuti kuriteo tõkestamise, kurjategija tabamise või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides.


Если законом не установлено иное, то правами, указанными во второй и третьей частях настоящей статьи, наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on käesoleva paragrahvi lõigetes kaks ja kolm nimetatud õigused võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul.