II Основные права, свободы и обязанности

§ 47

Все имеют право без предварительного разрешения мирно собираться и проводить собрания. Это право может быть ограничено в установленных законом случаях и порядке в целях обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, нравственности, безопасности дорожного движения и участников собраний, а также для пресечения распространения инфекционных заболеваний.

Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.