II Основные права, свободы и обязанности

§ 48

Каждый имеет право вступать в некоммерческие общества и союзы. В партиях могут состоять только граждане Эстонии.

Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud.


Для создания обществ и союзов, имеющих в своем распоряжении оружие, а также военизированных обществ и союзов, практикующих военную подготовку, требуется предварительное разрешение, условия и порядок выдачи которого устанавливаются законом.

Relvi valdavate, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate ühingute ja liitude loomiseks on nõutav eelnev luba, mille andmise tingimused ja korra sätestab seadus.


Запрещаются общества, союзы и партии, цели или деятельность которых направлены на насильственное изменение конституционного строя Эстонии либо иным образом вступают в противоречие с законом, устанавливающим уголовную ответственность.

Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega.


Только суд вправе прекратить или приостановить деятельность общества, союза или партии за совершение правонарушения, а также наложить на них штраф.

Ainult kohus võib õiguserikkumise eest ühingu, liidu või erakonna tegevuse lõpetada või peatada, samuti teda trahvida.