II Основные права, свободы и обязанности

§ 54

Долг гражданина Эстонии - быть верным конституционному строю и защищать независимость Эстонии.

Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust.


В отсутствие иных средств каждый гражданин Эстонии имеет право по собственной инициативе оказывать сопротивление попыткам насильственного изменения конституционного строя.

Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.