II Основные права, свободы и обязанности

§ 55

Пребывающие в Эстонии граждане других государств и лица без гражданства обязаны соблюдать конституционный строй Эстонии.

Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda.