VI Правительство республики

§ 87

Правительство Республики:

Vabariigi Valitsus:


1) осуществляет внутреннюю и внешнюю политику государства;

1) viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat;


2) направляет и координирует деятельность правительственных учреждений;

2) suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust;


3) организует исполнение законов, решений Рийгикогу и актов Президента Республики;

3) korraldab seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist;


4) представляет Рийгикогу законопроекты, а также международные договоры для их ратификации и денонсации;

4) esitab Riigikogule seaduseelnõusid ning ratifitseerimiseks ja denonsseerimiseks välislepinguid;


5) составляет проект государственного бюджета и представляет его Рийгикогу, организует исполнение государственного бюджета и представляет Рийгикогу отчет об исполнении государственного бюджета;

5) koostab riigieelarve eelnõu ja esitab selle Riigikogule, korraldab riigieelarve täitmist ning esitab Riigikogule riigieelarve täitmise aruande;


6) издает постановления и распоряжения на основании и для исполнения законов;

6) annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi ja korraldusi;


7) организует отношения с другими государствами;

7) korraldab suhtlemist teiste riikidega;


8) в случае стихийного бедствия, катастрофы или в целях пресечения распространения инфекционного заболевания объявляет особое положение в государстве или его части;

8) kuulutab loodusõnnetuse ja katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks välja eriolukorra riigis või selle osas;


9) исполняет иные обязанности, которые Конституция и закона относят к компетенции Правительства Республики.

9) täidab muid ülesandeid, mis põhiseaduse ja seadustega on antud Vabariigi Valitsuse otsustada.