VI Правительство республики

§ 86

Исполнительная государственная власть принадлежит Правительству Республики.

Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele.


§ 87

Правительство Республики:

Vabariigi Valitsus:


1) осуществляет внутреннюю и внешнюю политику государства;

1) viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat;


2) направляет и координирует деятельность правительственных учреждений;

2) suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust;


3) организует исполнение законов, решений Рийгикогу и актов Президента Республики;

3) korraldab seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist;


4) представляет Рийгикогу законопроекты, а также международные договоры для их ратификации и денонсации;

4) esitab Riigikogule seaduseelnõusid ning ratifitseerimiseks ja denonsseerimiseks välislepinguid;


5) составляет проект государственного бюджета и представляет его Рийгикогу, организует исполнение государственного бюджета и представляет Рийгикогу отчет об исполнении государственного бюджета;

5) koostab riigieelarve eelnõu ja esitab selle Riigikogule, korraldab riigieelarve täitmist ning esitab Riigikogule riigieelarve täitmise aruande;


6) издает постановления и распоряжения на основании и для исполнения законов;

6) annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi ja korraldusi;


7) организует отношения с другими государствами;

7) korraldab suhtlemist teiste riikidega;


8) в случае стихийного бедствия, катастрофы или в целях пресечения распространения инфекционного заболевания объявляет особое положение в государстве или его части;

8) kuulutab loodusõnnetuse ja katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks välja eriolukorra riigis või selle osas;


9) исполняет иные обязанности, которые Конституция и закона относят к компетенции Правительства Республики.

9) täidab muid ülesandeid, mis põhiseaduse ja seadustega on antud Vabariigi Valitsuse otsustada.


§ 88

В состав Правительства Республики входят премьер-министр и министры.

Vabariigi Valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid.


§ 89

Президент Республики в четырнадцатидневный срок после отставки Правительства назначает кандидата на должность премьер-министра, которому поручает формирование нового правительства.

Vabariigi President määrab neljateistkümne päeva jooksul Vabariigi Valitsuse tagasiastumisest peaministrikandidaadi, kellele teeb ülesandeks uue valitsuse moodustamise.


Кандидат на должность премьер-министра в четырнадцатидневный срок со дня получения поручения сформировать правительство представляет Рийгикогу доклад об основаниях для формирования будущего правительства, после чего Рийгикогу, не открывая прений, открытым голосованием принимает решение о предоставлении кандидату на должность премьерминистра полномочий на формирование правительства.

Peaministrikandidaat esitab neljateistkümne päeva jooksul, arvates valitsuse moodustamise ülesande saamisest, Riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel Riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.


Кандидат на должность премьер-министра, получивший от Рийгикогу полномочия на формирование правительства, в семидневный срок представляет состав правительства Президенту Республики, который в трехдневный срок назначает правительство.

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu Vabariigi Presidendile, kes nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse.


Если назначенный Президентом Республики кандидат на должность премьер-министра не получит в Рийгикогу большинства голосов "за" либо не сможет сформировать правительство или откажется от его формирования, то Президент Республики имеет право представить в семидневный срок другого кандидата на должность премьер-министра.

Kui Vabariigi Presidendi määratud peaministrikandidaat ei saa Riigikogu poolthäälte enamust või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, on Vabariigi Presidendil õigus seitsme päeva jooksul esitada teine peaministrikandidaat.


Если Президент Республики не представит в семидневный срок другого кандидата на должность премьер-министра или откажется от его представления, либо если другой кандидат на условиях и в порядке, указанных во второй и третьей частях настоящей статьи, не получит от Рийгикогу полномочий либо не сможет сформировать правительство или откажется от его формирования, то право выдвижения кандидата на должность премьер-министра переходит к Рийгикогу.

Kui Vabariigi President ei esita seitsme päeva jooksul teist peaministrikandidaati või loobub selle esitamisest või kui teine kandidaat käesoleva paragrahvi lõigete kaks ja kolm tingimustel ja tähtaegadel ei saa Riigikogult volitusi või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, läheb peaministrikandidaadi ülesseadmise õigus üle Riigikogule.


Рийгикогу выдвигает кандидата на должность премьер-министра, который представляет состав правительства Президенту Республики. Если в четырнадцатидневный срок со дня перехода права выдвижения кандидата на должность премьер-министра к Рийгикогу состав правительства не будет представлен Президенту Республики, то Президент Республики объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

Riigikogu seab üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu Vabariigi Presidendile. Kui neljateistkümne päeva jooksul, arvates peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust Riigikogule, on valitsuse koosseis Vabariigi Presidendile esitamata, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.


§ 90

Изменения в составе назначенного Правительства Республики производятся Президентом Республики по предложению премьер-министра.

Muudatusi ametisse nimetatud Vabariigi Valitsuse koosseisus teeb Vabariigi President peaministri ettepanekul.


§ 91

Вступая в должность, Правительство Республики приносит присягу перед Рийгикогу.

Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.


§ 92

Правительство Республики подает в отставку:

Vabariigi Valitsus astub tagasi:


1) с созывом нового состава Рийгикогу;

1) Riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel;


2) в случае отставки или смерти премьер-министра;

2) peaministri tagasiastumise või surma korral;


3) если Рийгикогу выразило недоверие Правительству Республики или премьер-министру.

3) kui Riigikogu avaldab Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusaldust.


Президент Республики принимает отставку Правительства Республики при вступлении в должность нового правительства.

Vabariigi President vabastab Vabariigi Valitsuse ametist uue valitsuse ametisseastumisel.


§ 93

Премьер-министр представляет Правительство Республики и руководит его деятельностью

Peaminister esindab Vabariigi Valitsust ja juhib selle tegevust.


Премьер-министр назначает двух министров, имеющих право замещать премьер-министра в его отсутствие. Порядок замещения устанавливает премьер-министр.

Peaminister nimetab kaks ministrit, kellel on õigus asendada peaministrit tema äraolekul. Asendamise korra määrab peaminister.


§ 94

В целях упорядочения сфер управления на основании закона образуются соответствующие министерства.

Valitsemisalade korraldamiseks moodustatakse seaduse alusel vastavad ministeeriumid.


Министр руководит министерством, решает находящиеся в ведении министерства вопросы, издает распоряжения и приказы на основании и для исполнения законов, а также выполняет другие обязанности, возложенные на него на основании и в порядке, установленном законом.

Minister juhib ministeeriumi, korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi ja käskkirju ning täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seadusega sätestatud alustel ja korras.


Если министр временно не может исполнять свои обязанности в связи с болезнью или иными препятствиями, то премьер-министр на это время возлагает его обязанности на какого-либо другого министра.

Kui minister ei saa haiguse või muude takistuste tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, paneb peaminister tema ülesanded selleks ajaks mõnele teisele ministrile.


По предложению премьер-министра Президент Республики может назначить министров, в функции которых не входит руководство министерством.

Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada ametisse ministreid, kes ei juhi ministeeriumi.


§ 95

При Правительстве Республики действует государственная канцелярия под руководством государственного секретаря.

Vabariigi Valitsuse juures on riigikantselei, mida juhib riigisekretär.


Государственного секретаря назначает на должность и освобождает от должности премьер-министр.

Riigisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister.


Государственный секретарь участвует в заседаниях правительства с правом совещательного голоса.

Riigisekretär võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.


Государственный секретарь как руководитель государственной канцелярии пользуется теми же правами, каковыми наделен законом министр в вопросах руководства министерством.

Riigisekretäril on riigikantselei juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimisel.


§ 96

Заседания Правительства Республики являются закрытыми, если правительство не решит иначе.

Vabariigi Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti.


Правительство принимает свои решения по предложению премьер-министра или соответствующего министра.

Valitsus teeb oma otsused peaministri või asjaomase ministri ettepanekul.


Постановления правительства считаются действительными, если они скреплены подписями премьер-министра, соответствующего министра и государственного секретаря.

Valitsuse määrused kehtivad, kui nad kannavad peaministri, asjaomase ministri ja riigisekretäri allkirja.


§ 97

Рийгикогу может выразить недоверие Правительству Республики, премьер-министру или министру постановлением, за которое проголосовало большинство состава Рийгикогу.

Riigikogu võib avaldada Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab Riigikogu koosseisu enamus.


Вопрос о выражении недоверия может быть возбужден как минимум одной пятой состава Рийгикогу путем представления письменного требования на заседании Рийгикогу.

Umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust kirjaliku nõude esitamisega Riigikogu istungil.


Вопрос о выражении недоверия может быть решен не раньше, чем на третий день после его возбуждения, если правительство не настаивает на более срочном решении.

Umbusalduse avaldamine võib tulla otsustamisele kõige varem ülejärgmisel päeval pärast selle algatamist, kui valitsus ei nõua kiiremat otsustamist.


В случае выражения недоверия правительству или премьер-министру Президент Республики может в течение трех дней объявить внеочередные выборы в Рийгикогу по предложению правительства.

Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamise korral võib Vabariigi President kolme päeva jooksul valitsuse ettepanekul välja kuulutada Riigikogu erakorralised valimised.


В случае выражения недоверия министру председатель Рийгикогу извещает об этом Президента Республики, который освобождает министра от должности.

Ministrile umbusalduse avaldamise korral teatab Riigikogu esimees sellest Vabariigi Presidendile, kes vabastab ministri ametist.


Вопрос о выражении недоверия на том же основании может быть вновь возбужден не ранее, чем по истечении трех месяцев со дня голосования по предыдущему вотуму недоверия.

Umbusalduse avaldamist võib samal alusel uuesti algatada kõige varem kolme kuu möödumisel eelmisest umbusaldushääletamisest.


§ 98

Правительство Республики может увязать принятие представленного им Рийгикогу проекта с вотумом доверия.

Vabariigi Valitsus võib siduda tema poolt Riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega.


Голосование может состояться не ранее, чем на третий день после увязки проекта с вотумом доверия. Если проект не будет принят Рийгикогу, то правительство подает в отставку.

Hääletamine ei saa toimuda varem kui ülejärgmisel päeval pärast eelnõu sidumist usaldusküsimusega. Kui Riigikogu ei võta eelnõu vastu, astub valitsus tagasi.


§ 99

Члены Правительства Республики не вправе занимать какую бы то ни было другую государственную должность, а также входить в правление или совет коммерческого предприятия.

Vabariigi Valitsuse liikmed ei tohi olla üheski muus riigiametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse.


§ 100

Члены Правительства Республики могут участвовать в заседаниях Рийгикогу и его комиссий с правом совещательного голоса.

Vabariigi Valitsuse liikmed võivad sõnaõigusega osaleda Riigikogu ja tema komisjonide istungitel.


§ 101

Член Правительства Республики может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Vabariigi Valitsuse liiget saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.


Полномочия члена правительства прекращаются с вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении.

Valitsuse liiget süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega lõpevad tema volitused.