VI Правительство республики

§ 97

Рийгикогу может выразить недоверие Правительству Республики, премьер-министру или министру постановлением, за которое проголосовало большинство состава Рийгикогу.

Riigikogu võib avaldada Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab Riigikogu koosseisu enamus.


Вопрос о выражении недоверия может быть возбужден как минимум одной пятой состава Рийгикогу путем представления письменного требования на заседании Рийгикогу.

Umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust kirjaliku nõude esitamisega Riigikogu istungil.


Вопрос о выражении недоверия может быть решен не раньше, чем на третий день после его возбуждения, если правительство не настаивает на более срочном решении.

Umbusalduse avaldamine võib tulla otsustamisele kõige varem ülejärgmisel päeval pärast selle algatamist, kui valitsus ei nõua kiiremat otsustamist.


В случае выражения недоверия правительству или премьер-министру Президент Республики может в течение трех дней объявить внеочередные выборы в Рийгикогу по предложению правительства.

Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamise korral võib Vabariigi President kolme päeva jooksul valitsuse ettepanekul välja kuulutada Riigikogu erakorralised valimised.


В случае выражения недоверия министру председатель Рийгикогу извещает об этом Президента Республики, который освобождает министра от должности.

Ministrile umbusalduse avaldamise korral teatab Riigikogu esimees sellest Vabariigi Presidendile, kes vabastab ministri ametist.


Вопрос о выражении недоверия на том же основании может быть вновь возбужден не ранее, чем по истечении трех месяцев со дня голосования по предыдущему вотуму недоверия.

Umbusalduse avaldamist võib samal alusel uuesti algatada kõige varem kolme kuu möödumisel eelmisest umbusaldushääletamisest.