VI Правительство республики

§ 94

В целях упорядочения сфер управления на основании закона образуются соответствующие министерства.

Valitsemisalade korraldamiseks moodustatakse seaduse alusel vastavad ministeeriumid.


Министр руководит министерством, решает находящиеся в ведении министерства вопросы, издает распоряжения и приказы на основании и для исполнения законов, а также выполняет другие обязанности, возложенные на него на основании и в порядке, установленном законом.

Minister juhib ministeeriumi, korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi ja käskkirju ning täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seadusega sätestatud alustel ja korras.


Если министр временно не может исполнять свои обязанности в связи с болезнью или иными препятствиями, то премьер-министр на это время возлагает его обязанности на какого-либо другого министра.

Kui minister ei saa haiguse või muude takistuste tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, paneb peaminister tema ülesanded selleks ajaks mõnele teisele ministrile.


По предложению премьер-министра Президент Республики может назначить министров, в функции которых не входит руководство министерством.

Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada ametisse ministreid, kes ei juhi ministeeriumi.