V Президент республики

§ 77

Президент Республики является главой Эстонского государства.

Vabariigi President on Eesti riigipea.


§ 78

Президент Республики:

Vabariigi President:


1) представляет Эстонскую Республику в международных отношениях;

1) esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises;


2) по предложению Правительства Республики назначает и отзывает дипломатических представителей Эстонской Республики, а также принимает верительные грамоты дипломатических представителей, аккредитованных в Эстонии;

2) nimetab ja kutsub tagasi Vabariigi Valitsuse ettepanekul Eesti Vabariigi diplomaatilised esindajad ning võtab vastu Eestisse akrediteeritud diplomaatiliste esindajate volikirjad;


3) объявляет очередные выборы в Рийгикогу, а также внеочередные выборы в Рийгикогу в соответствии со статьями 89, 97, 105 и 119 Конституции;

3) kuulutab välja Riigikogu korralised valimised ja vastavalt põhiseaduse §-dele 89, 97, 105 ja 119 Riigikogu erakorralised valimised;


4) созывает Рийгикогу нового созыва в соответствии со статьей 66 Конституции и открывает его первое заседание;

4) kutsub kokku Riigikogu uue koosseisu vastavalt põhiseaduse §-le 66 ja avab selle esimese istungi;


5) вносит председателю Рийгикогу предложение о созыве внеочередной сессии Рийгикогу в соответствии со статьей 68 Конституции;

5) teeb Riigikogu esimehele ettepaneku Riigikogu erakorralise istungjärgu kokkukutsumiseks vastavalt põhiseaduse §-le 68;


6) провозглашает законы в соответствии со статьями 105 и 107 Конституции и подписывает ратификационные грамоты;

6) kuulutab välja seadused vastavalt põhiseaduse §-dele 105 ja 107 ning kirjutab alla ratifitseerimiskirjadele;


7) издает указы в соответствии со статьями 109 и 110 Конституции;

7) annab seadlusi vastavalt põhiseaduse §-dele 109 ja 110;


8) инициирует изменение Конституции;

8) algatab põhiseaduse muutmist;


9) назначает кандидата на должность премьер-министра в соответствии со статьей 89 Конституции;

9) määrab peaministrikandidaadi vastavalt põhiseaduse §-le 89;


10) назначает на должность и освобождает от должности членов правительства в соответствии со статьями 89, 90 и 92 Конституции;

10) nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsuse liikmed vastavalt põhiseaduse §-dele 89, 90 ja 92;


11) вносит в Рийгикогу предложение о назначении на должность председателя Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и канцлера юстиции; [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

11) teeb Riigikogule ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ametissenimetamiseks; [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


12) по предложению совета Банка Эстонии назначает на должность президента Банка Эстонии;

12) nimetab Eesti Panga nõukogu ettepanekul ametisse Eesti Panga presidendi;


13) по предложению Государственного суда назначает на должность судей;

13) nimetab Riigikohtu ettepanekul kohtunikud;


14) [Недействителен – RT I, 27.04.2011, 1 – в силе с 22.07.2011]

14) [Kehtetu - RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


15) награждает государственными наградами, присваивает воинские и дипломатические звания;

15) annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid;


16) возглавляет государственную оборону Эстонии;

16) on Eesti riigikaitse kõrgeim juht;


17) вносит в Рийгикогу предложения о введении военного положения, объявлении мобилизации и демобилизации и введении чрезвычайного положения в соответствии со статьей 129 Конституции;

17) teeb Riigikogule ettepanekud sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ning vastavalt põhiseaduse §-le 129 erakorralise seisukorra väljakuulutamiseks;


18) в случае агрессии, направленной против Эстонии, объявляет военное положение и мобилизацию в соответствии со статьей 128 Конституции; [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011 –]

18) kuulutab Eesti vastu suunatud agressiooni korral välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni vastavalt põhiseaduse §-le 128; [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


19) в порядке амнистии освобождает осужденных по их просьбе от отбывания наказания либо смягчает наказание;

19) vabastab süüdimõistetuid nende palvel armuandmise korras karistuse kandmisest või kergendab karistust;


20) инициирует привлечение к уголовной ответственности канцлера юстиции в соответствии со статьей 145 Конституции.

20) algatab õiguskantsleri kriminaalvastutusele võtmise vastavalt põhiseaduse §-le 145.


§ 79

Президент Республики избирается Рийгикогу или коллегией выборщиков в случае, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи.

Vabariigi Presidendi valib Riigikogu või käesoleva paragrahvi neljandas lõikes sätestatud juhul valimiskogu.


Право выдвинуть кандидата на должность Президента Республики имеет как минимум одна пятая состава Рийгикогу.

Vabariigi Presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust.


Кандидатом на должность Президента Республики может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее сорока лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.

Vabariigi Presidendi kandidaadiks võib seada sünnilt Eesti kodaniku, kes on vähemalt nelikümmend aastat vana.


Президент Республики избирается тайным голосованием. Каждый член Рийгикогу имеет один голос. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети состава Рийгикогу. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то на следующий день проводится новый тур голосования. Перед вторым туром голосования проводится новое выдвижение кандидатов. Если во втором туре ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится третий тур голосования. Если Президент Республики не будет избран в третьем туре голосования, то председатель Рийгикогу в месячный срок созывает для избрания Президента Республики коллегию выборщиков.

Vabariigi President valitakse salajasel hääletusel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse järgmisel päeval uus hääletusvoor. Enne teist hääletusvooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine. Kui teises hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse kahe teises voorus enim hääli saanud kandidaadi vahel samal päeval kolmas hääletusvoor. Kui Vabariigi Presidenti ei valita ka kolmandas hääletusvoorus, kutsub Riigikogu esimees ühe kuu jooksul Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu.


Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей собраний местных самоуправлений. Каждое собрание местного самоуправления избирает в коллегию выборщиков как минимум одного представителя, который должен быть гражданином Эстонии.

Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest. Iga kohaliku omavalitsuse volikogu valib valimiskogusse vähemalt ühe esindaja, kes peab olema Eesti kodanik.


Рийгикогу представляет коллегии выборщиков двух кандидатов на должность Президента, набравших наибольшее число голосов в Рийгикогу. Право выдвинуть кандидата на должность Президента также имеет как минимум двадцать один член коллегии выборщиков.

Riigikogu esitab valimiskogule presidendikandidaadiks kaks Riigikogus enim hääli saanud kandidaati. Presidendikandidaadi ülesseadmise õigus on ka vähemalt kahekümne ühel valimiskogu liikmel.


Коллегия выборщиков избирает Президента Республики большинством голосов членов коллегии, участвовавших в голосовании. Если в первом туре ни один из кандидатов не окажется избранным, то в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов, проводится второй тур голосования.

Valimiskogu valib Vabariigi Presidendi hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häälteenamusega. Kui esimeses voorus ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse samal päeval kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine hääletusvoor.


Точный порядок избрания Президента Республики устанавливается Законом о выборах Президента Республики.

Vabariigi Presidendi valimise täpsema korra sätestab Vabariigi Presidendi valimise seadus.


§ 80

Президент Республики избирается на должность на пять лет. Никто не может быть избран Президентом Республики более чем на два срока подряд.

Vabariigi President valitakse ametisse viieks aastaks. Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku.


Очередные выборы Президента Республики проводятся не ранее, чем за шестьдесят дней, и не позднее, чем за десять дней до истечения срока полномочий Президента Республики.

Vabariigi Presidendi korralised valimised toimuvad varemalt kuuskümmend ja hiljemalt kümme päeva enne Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemist.


§ 81

При вступлении в должность Президент Республики приносит перед Рийгикогу следующую присягу народу Эстонии: «Вступая в должность Президента Республики, я (имя и фамилия) торжественно клянусь, что буду непоколебимо отстаивать Конституцию и законы Эстонской Республики, справедливо и беспристрастно пользоваться данной мне властью, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все усилия и способности во имя блага народа Эстонии и Эстонской Республики»

Vabariigi President astub ametisse järgmise ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees: "Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks."


§ 82

Полномочия Президента Республики прекращаются:

Vabariigi Presidendi volitused lõpevad:


1) с уходом в отставку;

1) ametist tagasiastumisega;


2) со вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении;

2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega;


3) в случае его смерти;

3) tema surma korral;


4) с вступлением в должность нового Президента Республики.

4) uue Vabariigi Presidendi ametisseastumisega.


§ 83

Если Государственным судом будет установлена продолжительная неспособность Президента Республики исполнять свои обязанности, либо если он в указанных законом случаях не может исполнять их временно, либо если его полномочия были досрочно прекращены, то его обязанности временно переходят к председателю Рийгикогу.

Kui Vabariigi President on Riigikohtu otsusel kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma või ei saa ta neid seaduses nimetatud juhtudel ajutiselt täita või on tema volitused enne tähtaega lõppenud, lähevad tema ülesanded ajutiselt üle Riigikogu esimehele.


На время исполнения председателем Рийгикогу обязанностей Президента Республики его полномочия в качестве члена Рийгикогу приостанавливаются.

Ajaks, mil Riigikogu esimees täidab Vabariigi Presidendi ülesandeid, peatuvad tema volitused Riigikogu liikmena.


Председатель Рийгикогу в полномочиях Президента Республики без согласия Государственного суда не вправе объявлять внеочередные выборы в Рийгикогу и отказываться от провозглашения законов.

Riigikogu esimehel Vabariigi Presidendi ülesannetes ei ole õigust Riigikohtu nõusolekuta välja kuulutada Riigikogu erakorralisi valimisi ega keelduda seadusi välja kuulutamast.


Если Президент Республики не в состоянии исполнять свои обязанности в течение более чем трех месяцев подряд, либо если его полномочия были досрочно прекращены, то Рийгикогу в четырнадцатидневный срок избирает нового Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции.

Kui Vabariigi President ei saa oma ametikohustusi täita üle kolme kuu järjest või kui tema volitused on enne tähtaega lõppenud, valib Riigikogu neljateistkümne päeva jooksul uue Vabariigi Presidendi vastavalt põhiseaduse §-le 79.


§ 84

Со вступлением Президента Республики в должность прекращаются его полномочия и обязанности на всех выборных и номенклатурных должностях; кроме того, на срок президентства он приостанавливает свою партийную принадлежность.

Ametisseastumisega lõpevad Vabariigi Presidendi volitused ja ülesanded kõigis valitavates ja nimetatavates ametites ning ta peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.


§ 85

Президент Республики может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства членов Рийгикогу.

Vabariigi Presidenti saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.