V Президент республики

§ 83

Если Государственным судом будет установлена продолжительная неспособность Президента Республики исполнять свои обязанности, либо если он в указанных законом случаях не может исполнять их временно, либо если его полномочия были досрочно прекращены, то его обязанности временно переходят к председателю Рийгикогу.

Kui Vabariigi President on Riigikohtu otsusel kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma või ei saa ta neid seaduses nimetatud juhtudel ajutiselt täita või on tema volitused enne tähtaega lõppenud, lähevad tema ülesanded ajutiselt üle Riigikogu esimehele.


На время исполнения председателем Рийгикогу обязанностей Президента Республики его полномочия в качестве члена Рийгикогу приостанавливаются.

Ajaks, mil Riigikogu esimees täidab Vabariigi Presidendi ülesandeid, peatuvad tema volitused Riigikogu liikmena.


Председатель Рийгикогу в полномочиях Президента Республики без согласия Государственного суда не вправе объявлять внеочередные выборы в Рийгикогу и отказываться от провозглашения законов.

Riigikogu esimehel Vabariigi Presidendi ülesannetes ei ole õigust Riigikohtu nõusolekuta välja kuulutada Riigikogu erakorralisi valimisi ega keelduda seadusi välja kuulutamast.


Если Президент Республики не в состоянии исполнять свои обязанности в течение более чем трех месяцев подряд, либо если его полномочия были досрочно прекращены, то Рийгикогу в четырнадцатидневный срок избирает нового Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции.

Kui Vabariigi President ei saa oma ametikohustusi täita üle kolme kuu järjest või kui tema volitused on enne tähtaega lõppenud, valib Riigikogu neljateistkümne päeva jooksul uue Vabariigi Presidendi vastavalt põhiseaduse §-le 79.