V Президент республики

§ 79

Президент Республики избирается Рийгикогу или коллегией выборщиков в случае, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи.

Vabariigi Presidendi valib Riigikogu või käesoleva paragrahvi neljandas lõikes sätestatud juhul valimiskogu.


Право выдвинуть кандидата на должность Президента Республики имеет как минимум одна пятая состава Рийгикогу.

Vabariigi Presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust.


Кандидатом на должность Президента Республики может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее сорока лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.

Vabariigi Presidendi kandidaadiks võib seada sünnilt Eesti kodaniku, kes on vähemalt nelikümmend aastat vana.


Президент Республики избирается тайным голосованием. Каждый член Рийгикогу имеет один голос. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети состава Рийгикогу. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то на следующий день проводится новый тур голосования. Перед вторым туром голосования проводится новое выдвижение кандидатов. Если во втором туре ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится третий тур голосования. Если Президент Республики не будет избран в третьем туре голосования, то председатель Рийгикогу в месячный срок созывает для избрания Президента Республики коллегию выборщиков.

Vabariigi President valitakse salajasel hääletusel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse järgmisel päeval uus hääletusvoor. Enne teist hääletusvooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine. Kui teises hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse kahe teises voorus enim hääli saanud kandidaadi vahel samal päeval kolmas hääletusvoor. Kui Vabariigi Presidenti ei valita ka kolmandas hääletusvoorus, kutsub Riigikogu esimees ühe kuu jooksul Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu.


Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей собраний местных самоуправлений. Каждое собрание местного самоуправления избирает в коллегию выборщиков как минимум одного представителя, который должен быть гражданином Эстонии.

Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest. Iga kohaliku omavalitsuse volikogu valib valimiskogusse vähemalt ühe esindaja, kes peab olema Eesti kodanik.


Рийгикогу представляет коллегии выборщиков двух кандидатов на должность Президента, набравших наибольшее число голосов в Рийгикогу. Право выдвинуть кандидата на должность Президента также имеет как минимум двадцать один член коллегии выборщиков.

Riigikogu esitab valimiskogule presidendikandidaadiks kaks Riigikogus enim hääli saanud kandidaati. Presidendikandidaadi ülesseadmise õigus on ka vähemalt kahekümne ühel valimiskogu liikmel.


Коллегия выборщиков избирает Президента Республики большинством голосов членов коллегии, участвовавших в голосовании. Если в первом туре ни один из кандидатов не окажется избранным, то в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов, проводится второй тур голосования.

Valimiskogu valib Vabariigi Presidendi hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häälteenamusega. Kui esimeses voorus ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse samal päeval kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine hääletusvoor.


Точный порядок избрания Президента Республики устанавливается Законом о выборах Президента Республики.

Vabariigi Presidendi valimise täpsema korra sätestab Vabariigi Presidendi valimise seadus.