V Президент республики

§ 78

Президент Республики:

Vabariigi President:


1) представляет Эстонскую Республику в международных отношениях;

1) esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises;


2) по предложению Правительства Республики назначает и отзывает дипломатических представителей Эстонской Республики, а также принимает верительные грамоты дипломатических представителей, аккредитованных в Эстонии;

2) nimetab ja kutsub tagasi Vabariigi Valitsuse ettepanekul Eesti Vabariigi diplomaatilised esindajad ning võtab vastu Eestisse akrediteeritud diplomaatiliste esindajate volikirjad;


3) объявляет очередные выборы в Рийгикогу, а также внеочередные выборы в Рийгикогу в соответствии со статьями 89, 97, 105 и 119 Конституции;

3) kuulutab välja Riigikogu korralised valimised ja vastavalt põhiseaduse §-dele 89, 97, 105 ja 119 Riigikogu erakorralised valimised;


4) созывает Рийгикогу нового созыва в соответствии со статьей 66 Конституции и открывает его первое заседание;

4) kutsub kokku Riigikogu uue koosseisu vastavalt põhiseaduse §-le 66 ja avab selle esimese istungi;


5) вносит председателю Рийгикогу предложение о созыве внеочередной сессии Рийгикогу в соответствии со статьей 68 Конституции;

5) teeb Riigikogu esimehele ettepaneku Riigikogu erakorralise istungjärgu kokkukutsumiseks vastavalt põhiseaduse §-le 68;


6) провозглашает законы в соответствии со статьями 105 и 107 Конституции и подписывает ратификационные грамоты;

6) kuulutab välja seadused vastavalt põhiseaduse §-dele 105 ja 107 ning kirjutab alla ratifitseerimiskirjadele;


7) издает указы в соответствии со статьями 109 и 110 Конституции;

7) annab seadlusi vastavalt põhiseaduse §-dele 109 ja 110;


8) инициирует изменение Конституции;

8) algatab põhiseaduse muutmist;


9) назначает кандидата на должность премьер-министра в соответствии со статьей 89 Конституции;

9) määrab peaministrikandidaadi vastavalt põhiseaduse §-le 89;


10) назначает на должность и освобождает от должности членов правительства в соответствии со статьями 89, 90 и 92 Конституции;

10) nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsuse liikmed vastavalt põhiseaduse §-dele 89, 90 ja 92;


11) вносит в Рийгикогу предложение о назначении на должность председателя Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и канцлера юстиции; [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

11) teeb Riigikogule ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ametissenimetamiseks; [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


12) по предложению совета Банка Эстонии назначает на должность президента Банка Эстонии;

12) nimetab Eesti Panga nõukogu ettepanekul ametisse Eesti Panga presidendi;


13) по предложению Государственного суда назначает на должность судей;

13) nimetab Riigikohtu ettepanekul kohtunikud;


14) [Недействителен – RT I, 27.04.2011, 1 – в силе с 22.07.2011]

14) [Kehtetu - RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


15) награждает государственными наградами, присваивает воинские и дипломатические звания;

15) annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid;


16) возглавляет государственную оборону Эстонии;

16) on Eesti riigikaitse kõrgeim juht;


17) вносит в Рийгикогу предложения о введении военного положения, объявлении мобилизации и демобилизации и введении чрезвычайного положения в соответствии со статьей 129 Конституции;

17) teeb Riigikogule ettepanekud sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ning vastavalt põhiseaduse §-le 129 erakorralise seisukorra väljakuulutamiseks;


18) в случае агрессии, направленной против Эстонии, объявляет военное положение и мобилизацию в соответствии со статьей 128 Конституции; [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011 –]

18) kuulutab Eesti vastu suunatud agressiooni korral välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni vastavalt põhiseaduse §-le 128; [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


19) в порядке амнистии освобождает осужденных по их просьбе от отбывания наказания либо смягчает наказание;

19) vabastab süüdimõistetuid nende palvel armuandmise korras karistuse kandmisest või kergendab karistust;


20) инициирует привлечение к уголовной ответственности канцлера юстиции в соответствии со статьей 145 Конституции.

20) algatab õiguskantsleri kriminaalvastutusele võtmise vastavalt põhiseaduse §-le 145.