IV Рийгикогу

§ 59

Законодательная власть принадлежит Рийгикогу.

Seadusandlik võim kuulub Riigikogule.


§ 60

В состав Рийгикогу входит сто один парламентарий. Члены Рийгикогу избираются путем свободных выборов по принципу пропорциональности. Выборы являются всеобщими, равными и прямыми. Голосование проводится тайно.

Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.


Баллотироваться в Рийгикогу может каждый гражданин Эстонии, обладающий правом голоса и достигший возраста двадцати одного года.

Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt kahekümne ühe aastane hääleõiguslik Eesti kodanik.


Очередные выборы в Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта на четвертый год, следующий за предыдущими выборами в Рийгикогу.

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.


Внеочередные выборы в Рийгикогу проводятся в случаях, предусмотренных статьями 89, 97, 105 и 119 Конституции, не ранее, чем через двадцать, и не позднее, чем через сорок дней после объявления выборов.

Riigikogu erakorralised valimised toimuvad põhiseaduse §-des 89, 97, 105 ja 119 ettenähtud juhtudel varemalt kakskümmend ja hiljemalt nelikümmend päeva pärast valimiste väljakuulutamist.


Порядок выборов в Рийгикогу устанавливается Законом о выборах в Рийгикогу.

Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus.


§ 61

Полномочия членов Рийгикогу начинаются со дня объявления результатов выборов. С этого же дня прекращаются полномочия членов Рийгикогу предыдущего созыва.

Riigikogu liikmete volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Samast päevast lõpevad Riigikogu eelmise koosseisu liikmete volitused.


Перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей, член Рийгикогу приносит должностную присягу на верность Эстонской Республике и ее конституционному строю.

Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.


§ 62

Член Рийгикогу не связан мандатом и не несет юридической ответственности за голосование и политические заявления в Рийгикогу или его органах.

Riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga ega kanna õiguslikku vastutust hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites.


§ 63

Член Рийгикогу не вправе занимать никакую иную государственную должность.

Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis.


На период своих полномочий член Рийгикогу освобождается от обязанности проходить воинскую службу.

Riigikogu liige on oma volituste ajaks vabastatud kaitseväeteenistuse kohustusest.


§ 64

Полномочия члена Рийгикогу приостанавливаются при его назначении членом Правительства Республики и восстанавливаются при его освобождении от обязанностей члена правительства.

Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.


Полномочия члена Рийгикогу прекращаются досрочно:

Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:


1) при его вступлении в какую-либо иную государственную должность;

1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;


2) со вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении;

2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;


3) при его выходе в отставку в установленном законом порядке;

3) tema tagasiastumisega seaduses sätestatud korras;


4) если Государственным судом будет установлена его продолжительная неспособность выполнять свои функции;

4) kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma;


5) в случае его смерти.

5) tema surma korral.


В случае приостановления или досрочного прекращения полномочий члена Рийгикогу его место в установленном законом порядке занимает резервный парламентарий. Резервный парламентарий обладает всеми правами и обязанностями члена Рийгикогу.

Riigikogu liikme volituste peatumisel või ennetähtaegsel lõppemisel astub seaduses sätestatud korras tema asemele asendusliige. Asendusliikmel on kõik Riigikogu liikme õigused ja kohustused.


С восстановлением полномочий члена Рийгикогу полномочия резервного парламентария прекращаются.

Riigikogu liikme volituste taastumisel lõpevad asendusliikme volitused.


§ 65

Рийгикогу:

Riigikogu:


1) принимает законы и решения;

1) võtab vastu seadusi ja otsuseid;


2) решает вопрос о проведении референдума;

2) otsustab rahvahääletuse korraldamise;


3) избирает Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции;

3) valib Vabariigi Presidendi vastavalt põhiseaduse §-le 79;


4) ратифицирует и денонсирует международные договоры в соответствии со статьей 121 Конституции;

4) ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid vastavalt põhiseaduse §-le 121;


5) предоставляет кандидату в премьер-министры полномочия для формирования Правительства Республики;

5) annab peaministrikandidaadile volitused Vabariigi Valitsuse moodustamiseks;


6) принимает государственный бюджет и утверждает отчет о его исполнении;

6) võtab vastu riigieelarve ja kinnitab selle täitmise aruande;


7) назначает по предложению Президента Республики на должность председателя Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и канцлера юстиции; [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

7) nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri; [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


8) по предложению председателя Государственного суда назначает на должность членов Государственного суда;

8) nimetab Riigikohtu esimehe ettepanekul ametisse Riigikohtu liikmed;


9) назначает членов совета Банка Эстонии;

9) nimetab Eesti Panga nõukogu liikmed;


10) по предложению Правительства Республики принимает решения о государственных займах и принятии государством иных имущественных обязательств;

10) otsustab Vabariigi Valitsuse ettepanekul riigilaenude tegemise ja riigile muude varaliste kohustuste võtmise;


11) выступает с заявлениями, декларациями и обращениями к народу Эстонии, другим государствам и международным организациям;

11) esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole;


12) учреждает государственные награды, воинские и дипломатические звания;

12) kehtestab riiklikud autasud, sõjaväelised ja diplomaatilised auastmed;


13) принимает решение о выражении недоверия Правительству Республики, премьер-министру или министру;

13) otsustab umbusalduse avaldamise Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile;


14) объявляет в государстве чрезвычайное положение в соответствии со статьей 129 Конституции;

14) kuulutab riigis välja erakorralise seisukorra vastavalt põhiseaduse §-le 129;


15) по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и демобилизацию;

15) kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni;


16) решает иные вопросы жизни государства, которые Конституция не относит к компетенции Президента Республики, Правительства Республики, других государственных органов или местных самоуправлений.

16) lahendab muid riigielu küsimusi, mis ei ole põhiseadusega antud Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite või kohalike omavalitsuste otsustada.


§ 66

Первое заседание Рийгикогу нового созыва проводится в десятидневный срок со дня объявления результатов выборов. Первое заседание Рийгикогу созывается Президентом Республики.

Riigikogu uue koosseisu esimene istung toimub kümne päeva jooksul arvates Riigikogu valimise tulemuste väljakuulutamisest. Esimeseks istungiks kutsub Riigikogu kokku Vabariigi President.


§ 67

Очередные сессии Рийгикогу проводятся со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря.

Riigikogu korralised istungjärgud toimuvad jaanuarikuu teisest esmaspäevast juunikuu kolmanda neljapäevani ning septembrikuu teisest esmaspäevast detsembrikuu kolmanda neljapäevani.


§ 68

Внеочередные сессии Рийгикогу созываются председателем Рийгикогу по предложению Президента Республики, Правительства Республики либо как минимум одной пятой состава Рийгикогу.

Riigikogu erakorralised istungjärgud kutsub kokku Riigikogu esimees Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse või vähemalt viiendiku Riigikogu koosseisu ettepanekul.


§ 69

Рийгикогу избирает из числа своих членов председателя Рийгикогу и двух заместителей председателя, которые организуют работу Рийгикогу в соответствии с Законом о регламенте Рийгикогу и Законом о порядке работы Рийгикогу.

Riigikogu valib oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest, kes korraldavad Riigikogu tööd vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele ja Riigikogu töökorra seadusele.


§ 70

Правомочность Рийгикогу устанавливается Законом о регламенте Рийгикогу. Внеочередная сессия Рийгикогу является правомочной, если на ней присутствует более половины членов Рийгикогу.

Riigikogu otsustusvõimelisuse sätestab Riigikogu kodukorra seadus. Erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust.


§ 71

Рийгикогу образует комиссии.

Riigikogu moodustab komisjone.


Члены Рийгикогу имеют право объединяться во фракции.

Riigikogu liikmetel on õigus ühineda fraktsioonidesse.


Порядок образования и права комиссий и фракций устанавливаются Законом о регламенте Рийгикогу.

Komisjonide ja fraktsioonide moodustamise korra ning õigused sätestab Riigikogu kodukorra seadus.


§ 72

Заседания Рийгикогу являются открытыми, если большинство Рийгикогу в две трети голосов не решит иначе.

Riigikogu istungid on avalikud, kui Riigikogu ei otsusta kahekolmandikulise häälteenamusega teisiti.


Голосование в Рийгикогу является открытым. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных Конституцией или Законом о регламенте Рийгикогу, только при избрании или назначении должностных лиц.

Hääletamine Riigikogus on avalik. Salajast hääletamist korraldatakse põhiseaduses või Riigikogu kodukorra seaduses ettenähtud juhtudel ainult ametiisikute valimisel või nimetamisel.


§ 73

Акты Рийгикогу принимаются простым большинством голосов, если Конституцией не установлено иное.

Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui põhiseadus ei näe ette teisiti.


§ 74

Члены Рийгикогу имеют право обращаться с запросами к Правительству Республики и его членам, председателю совета Банка Эстонии, президенту Банка Эстонии, государственному контролеру и канцлеру юстиции. [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega Vabariigi Valitsuse ja tema liikmete, Eesti Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole. [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


Ответ на запрос надлежит дать на заседании Рийгикогу в течение двадцати сессионных дней.

Arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungil kahekümne istungipäeva jooksul.


§ 75

Вознаграждение члена Рийгикогу и ограничения на получение им иных трудовых доходов устанавливаются законом, который может быть изменен применительно к Рийгикогу следующего созыва.

Riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta Riigikogu järgmise koosseisu kohta.


§ 76

Член Рийгикогу пользуется неприкосновенностью. Он может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции и с согласия большинства членов Рийгикогу.

Riigikogu liige on puutumatu. Teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.