IV Рийгикогу

§ 70

Правомочность Рийгикогу устанавливается Законом о регламенте Рийгикогу. Внеочередная сессия Рийгикогу является правомочной, если на ней присутствует более половины членов Рийгикогу.

Riigikogu otsustusvõimelisuse sätestab Riigikogu kodukorra seadus. Erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust.