IV Рийгикогу

§ 72

Заседания Рийгикогу являются открытыми, если большинство Рийгикогу в две трети голосов не решит иначе.

Riigikogu istungid on avalikud, kui Riigikogu ei otsusta kahekolmandikulise häälteenamusega teisiti.


Голосование в Рийгикогу является открытым. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных Конституцией или Законом о регламенте Рийгикогу, только при избрании или назначении должностных лиц.

Hääletamine Riigikogus on avalik. Salajast hääletamist korraldatakse põhiseaduses või Riigikogu kodukorra seaduses ettenähtud juhtudel ainult ametiisikute valimisel või nimetamisel.