IV Рийгикогу

§ 73

Акты Рийгикогу принимаются простым большинством голосов, если Конституцией не установлено иное.

Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui põhiseadus ei näe ette teisiti.