IV Рийгикогу

§ 60

В состав Рийгикогу входит сто один парламентарий. Члены Рийгикогу избираются путем свободных выборов по принципу пропорциональности. Выборы являются всеобщими, равными и прямыми. Голосование проводится тайно.

Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.


Баллотироваться в Рийгикогу может каждый гражданин Эстонии, обладающий правом голоса и достигший возраста двадцати одного года.

Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt kahekümne ühe aastane hääleõiguslik Eesti kodanik.


Очередные выборы в Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта на четвертый год, следующий за предыдущими выборами в Рийгикогу.

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.


Внеочередные выборы в Рийгикогу проводятся в случаях, предусмотренных статьями 89, 97, 105 и 119 Конституции, не ранее, чем через двадцать, и не позднее, чем через сорок дней после объявления выборов.

Riigikogu erakorralised valimised toimuvad põhiseaduse §-des 89, 97, 105 ja 119 ettenähtud juhtudel varemalt kakskümmend ja hiljemalt nelikümmend päeva pärast valimiste väljakuulutamist.


Порядок выборов в Рийгикогу устанавливается Законом о выборах в Рийгикогу.

Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus.