IV Рийгикогу

§ 65

Рийгикогу:

Riigikogu:


1) принимает законы и решения;

1) võtab vastu seadusi ja otsuseid;


2) решает вопрос о проведении референдума;

2) otsustab rahvahääletuse korraldamise;


3) избирает Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции;

3) valib Vabariigi Presidendi vastavalt põhiseaduse §-le 79;


4) ратифицирует и денонсирует международные договоры в соответствии со статьей 121 Конституции;

4) ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid vastavalt põhiseaduse §-le 121;


5) предоставляет кандидату в премьер-министры полномочия для формирования Правительства Республики;

5) annab peaministrikandidaadile volitused Vabariigi Valitsuse moodustamiseks;


6) принимает государственный бюджет и утверждает отчет о его исполнении;

6) võtab vastu riigieelarve ja kinnitab selle täitmise aruande;


7) назначает по предложению Президента Республики на должность председателя Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и канцлера юстиции; [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

7) nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri; [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


8) по предложению председателя Государственного суда назначает на должность членов Государственного суда;

8) nimetab Riigikohtu esimehe ettepanekul ametisse Riigikohtu liikmed;


9) назначает членов совета Банка Эстонии;

9) nimetab Eesti Panga nõukogu liikmed;


10) по предложению Правительства Республики принимает решения о государственных займах и принятии государством иных имущественных обязательств;

10) otsustab Vabariigi Valitsuse ettepanekul riigilaenude tegemise ja riigile muude varaliste kohustuste võtmise;


11) выступает с заявлениями, декларациями и обращениями к народу Эстонии, другим государствам и международным организациям;

11) esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole;


12) учреждает государственные награды, воинские и дипломатические звания;

12) kehtestab riiklikud autasud, sõjaväelised ja diplomaatilised auastmed;


13) принимает решение о выражении недоверия Правительству Республики, премьер-министру или министру;

13) otsustab umbusalduse avaldamise Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile;


14) объявляет в государстве чрезвычайное положение в соответствии со статьей 129 Конституции;

14) kuulutab riigis välja erakorralise seisukorra vastavalt põhiseaduse §-le 129;


15) по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и демобилизацию;

15) kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni;


16) решает иные вопросы жизни государства, которые Конституция не относит к компетенции Президента Республики, Правительства Республики, других государственных органов или местных самоуправлений.

16) lahendab muid riigielu küsimusi, mis ei ole põhiseadusega antud Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite või kohalike omavalitsuste otsustada.