III Народ

§ 56

Верховную государственную власть осуществляет народ через граждан, обладающих правом голоса:

Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu:


1) путем выборов в Рийгикогу;

1) Riigikogu valimisega;


2) путем референдума (всенародного голосования)

2) rahvahääletusega.


§ 57

Правом голоса обладают граждане Эстонии, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.


Граждане Эстонии, признанные судом недееспособными, не обладают правом голоса.

Hääleõiguslik ei ole Eesti kodanik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.


§ 58

Законом может быть ограничено участие в голосовании граждан Эстонии, осужденных судом и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Seadusega võib piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades.