VII Законодательство

§ 105

Рийгикогу вправе вынести на референдум законопроект или иной вопрос, касающийся жизни государства.

Riigikogul on õigus panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele.


Решение народа выносится большинством голосов участников референдума.

Rahva otsus tehakse hääletamisest osavõtnute häälteenamusega.


Закон, принятый на референдуме, незамедлительно провозглашается Президентом Республики. Решение референдума является обязательным для государственных органов.

Rahvahääletusel vastuvõetud seaduse kuulutab Vabariigi President viivitamatult välja. Rahvahääletuse otsus on riigiorganitele kohustuslik.


Если законопроект, вынесенный на референдум, не получает большинства голосов "за", то Президент Республики объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.