XIII Суд

§ 149

Уездные, городские и административные суды являются судами первой инстанции.

Maa- ja linnakohtud ning halduskohtud on esimese astme kohtud.


Окружные суды являются судами второй инстанции, и они рассматривают решения судов первой инстанции в апелляционном порядке.

Ringkonnakohtud on teise astme kohtud ning nad vaatavad apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendeid.


Государственный суд является высшей судебной инстанцией государства, рассматривающей судебные решения в кассационном порядке. Государственный суд одновременно является судом конституционного надзора.

Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, kes vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras. Riigikohus on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus.


Судоустройство и порядок судопроизводства устанавливаются законом.

Kohtukorralduse ja kohtumenetluse korra sätestab seadus.