XIII Суд

§ 146

Правосудие осуществляется только судом. Суд является независимым в своей деятельности и осуществляет правосудие в соответствии с Конституцией и законами.

Õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.


§ 147

Судьи назначаются на должность пожизненно. Основания и порядок освобождения судей от должности устанавливаются законом.

Kohtunikud nimetatakse ametisse eluaegsetena. Kohtunike ametist vabastamise alused ja korra sätestab seadus.


Судья может быть отстранен от должности только по решению или приговору суда.

Kohtunikku saab ametist tagandada üksnes kohtuotsusega.


За исключением предусмотренных законом случаев, судьи не могут занимать никаких иных выборных или номенклатурных должностей.

Kohtunikud ei tohi peale seaduses ettenähtud juhtude olla üheski muus valitavas ega nimetatavas ametis.


Гарантии независимости и правовой статус судей устанавливаются законом.

Kohtunike sõltumatuse tagatised ja õigusliku seisundi sätestab seadus.


§ 148

В судебную систему входят:

Kohtusüsteem koosneb:


1) уездные, городские и административные суды;

1) maa- ja linnakohtutest ning halduskohtutest;


2) окружные суды;

2) ringkonnakohtutest;


3) Государственный суд.

3) Riigikohtust.


Образование специальных судов для рассмотрения судебных дел некоторых категорий устанавливается законом.

Erikohtute loomise mõnda liiki kohtuasjade jaoks sätestab seadus.


Создание чрезвычайных судов запрещено.

Erakorraliste kohtute moodustamine on keelatud.


§ 149

Уездные, городские и административные суды являются судами первой инстанции.

Maa- ja linnakohtud ning halduskohtud on esimese astme kohtud.


Окружные суды являются судами второй инстанции, и они рассматривают решения судов первой инстанции в апелляционном порядке.

Ringkonnakohtud on teise astme kohtud ning nad vaatavad apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendeid.


Государственный суд является высшей судебной инстанцией государства, рассматривающей судебные решения в кассационном порядке. Государственный суд одновременно является судом конституционного надзора.

Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, kes vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras. Riigikohus on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus.


Судоустройство и порядок судопроизводства устанавливаются законом.

Kohtukorralduse ja kohtumenetluse korra sätestab seadus.


§ 150

Председатель Государственного суда назначается на должность Рийгикогу по предложению Президента Республики.

Riigikohtu esimehe nimetab ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul.


Члены Государственного суда назначаются на должность Рийгикогу по предложению председателя Государственного суда.

Riigikohtu liikmed nimetab ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul.


Прочие судьи назначаются на должность Президентом Республики по предложению Государственного суда.

Muud kohtunikud nimetab ametisse Vabariigi President Riigikohtu ettepanekul.


§ 151

Порядок организации представительства, защиты, государственного обвинения и надзора за законностью в судопроизводстве устанавливается законом.

Esinduse, kaitse, riikliku süüdistuse ja seaduslikkuse järelevalve korralduse kohtumenetluses sätestab seadus.


§ 152

Суд при рассмотрении судебного дела не применяет никаких законов или иных правовых актов, противоречащих Конституции.

Kohus jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseadusega.


Государственный суд признает недействительным любой закон или иной правовой акт, если он противоречит положениям и смыслу Конституции.

Riigikohus tunnistab kehtetuks mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseaduse sätte ja mõttega.


§ 153

В период пребывания в должности судья может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению Государственного суда с согласия Президента Республики.

Kohtunikku saab ametisoleku ajal kriminaalvastutusele võtta ainult Riigikohtu ettepanekul Vabariigi Presidendi nõusolekul.


Председатель и члены Государственного суда могут быть привлечены к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Riigikohtu esimeest ja liikmeid saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.