XIII Суд

§ 147

Судьи назначаются на должность пожизненно. Основания и порядок освобождения судей от должности устанавливаются законом.

Kohtunikud nimetatakse ametisse eluaegsetena. Kohtunike ametist vabastamise alused ja korra sätestab seadus.


Судья может быть отстранен от должности только по решению или приговору суда.

Kohtunikku saab ametist tagandada üksnes kohtuotsusega.


За исключением предусмотренных законом случаев, судьи не могут занимать никаких иных выборных или номенклатурных должностей.

Kohtunikud ei tohi peale seaduses ettenähtud juhtude olla üheski muus valitavas ega nimetatavas ametis.


Гарантии независимости и правовой статус судей устанавливаются законом.

Kohtunike sõltumatuse tagatised ja õigusliku seisundi sätestab seadus.