XIV Местное самоуправление

§ 154

Решением всех вопросов местной жизни и ее устройством занимаются местные самоуправления, действующие самостоятельно на основании законов.

Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt.


Обязанности на местное самоуправление могут быть возложены только на основании закона либо по соглашению с местным самоуправлением. Расходы, связанные с выполнением государственных обязанностей, возложенных законом на местное самоуправление, покрываются за счет государственного бюджета.

Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega. Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.


§ 155

Единицами местного самоуправления являются волости и города.

Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad.


Иные единицы местного самоуправления могут образовываться на основаниях и в порядке, установленном законом.

Muid kohaliku omavalitsuse üksusi võib moodustada seaduses sätestatud alustel ja korras.


§ 156

Представительным собранием местного самоуправления является собрание, избираемое на свободных выборах сроком на четыре года. Период полномочий собрания может быть сокращен законом в связи с объединением или разделением единиц местного самоуправления либо неработоспособностью собрания. Выборы являются всеобщими, равными и прямыми. Голосование проводится тайно.

Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Seadusega võib volikogu volituste perioodi lühendada seoses kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise või jagunemisega või volikogu tegutsemisvõimetusega. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. [RT I 2003, 29, 174 - jõust. 17.10.2005]


На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие как минимум шестнадцатилетнего возраста. [RT I, 15.05.2015, 1 - вступ. в силу с 13.08.2015]

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad. [RT I, 15.05.2015, 1 - jõust. 13.08.2015]


§ 157

Местное самоуправление имеет самостоятельный бюджет, основы и порядок формирования которого устанавливаются законом.

Kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja korra sätestab seadus.


Местное самоуправление по закону имеет право устанавливать и собирать налоги, а также налагать повинности.

Kohalikul omavalitsusel on seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi.


§ 158

Не разрешается изменять границы единиц местного самоуправления, не заслушав мнения соответствующих местных самоуправлений.

Kohaliku omavalitsuse üksuste piire ei tohi muuta vastavate omavalitsuste arvamust ära kuulamata.


§ 159

Местные самоуправления имеют право образовывать союзы и совместные учреждения вместе с другими местными самоуправлениями.

Kohalikul omavalitsusel on õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega liite ja ühisasutusi.


§ 160

Организация работы местных самоуправлений и надзор за их деятельностью устанавливаются законом.

Kohalike omavalitsuste korralduse ja järelevalve nende tegevuse üle sätestab seadus.