XV Изменение конституции

§ 161

Право быть инициатором изменения Конституции имеют как минимум одна пятая часть состава Рийгикогу и Президент Республики.

Õigus algatada põhiseaduse muutmist on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ja Vabariigi Presidendil.


Вопрос об изменении Конституции не может быть возбужден и Конституция не может быть изменена в период действия чрезвычайного или военного положения.

Põhiseaduse muutmist ei saa algatada ega põhiseadust muuta erakorralise seisukorra ega sõjaseisukorra ajal.


§ 162

Глава I Конституции «Общие положения» и глава XV «Изменение Конституции» могут быть изменены только референдумом.

Põhiseaduse I peatükki "Üldsätted" ja XV peatükki "Põhiseaduse muutmine" saab muuta ainult rahvahääletusega.


§ 163

Конституция может быть изменена законом, принятым:

Põhiseadust saab muuta seadusega, mis on vastu võetud:


1) на референдуме;

1) rahvahääletusel;


2) двумя составами Рийгикогу подряд;

2) Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt;


3) Рийгикогу в качестве неотложного вопроса.

3) Riigikogu poolt kiireloomulisena.


Обсуждение законопроекта об изменении Конституции проводится Рийгикогу в трех чтениях, причем между первым и вторым чтениями должен быть перерыв продолжительностью не менее трех месяцев, а перерыв между вторым и третьим чтениями - не менее одного месяца. Способ изменения Конституции решается на третьем чтении.

Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu arutatakse Riigikogus kolmel lugemisel, kusjuures esimese ja teise lugemise vahet on vähemalt kolm kuud ning teise ja kolmanda lugemise vahet vähemalt üks kuu. Põhiseaduse muutmise viis otsustatakse kolmandal lugemisel.


§ 164

Для вынесения проекта закона об изменении Конституции на референдум требуется большинство в размере трех пятых голосов состава Рийгикогу. Референдум проводится не ранее, чем через три месяца со дня принятия соответствующего решения в Рийгикогу.

Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvahääletusele panekuks on nõutav Riigikogu koosseisu kolmeviiendikuline häälteenamus. Rahvahääletus toimub kõige varem kolme kuu pärast, arvates sellekohase otsuse vastuvõtmisest Riigikogus.


§ 165

Чтобы изменить Конституцию двумя составами Рийгикогу подряд, проект закона об изменении Конституции должен получить поддержку большинства членов Рийгикогу.

Põhiseaduse muutmiseks Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt peab põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu saama Riigikogu koosseisu enamuse toetuse.


Если последующий состав Рийгикогу в первом чтении большинством в размере трех пятых голосов своих членов без изменений примет проект закона об изменении Конституции, получивший поддержку большинства предыдущего состава, то закон об изменении Конституции считается принятым.

Kui Riigikogu järgmine koosseis võtab esimesel lugemisel oma koosseisu kolmeviiendikulise häälteenamusega muutmatult vastu põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sai eelmise koosseisu enamuse toetuse, siis on põhiseaduse muutmise seadus vastu võetud.


§ 166

Решение о рассмотрении проекта закона об изменении Конституции в качестве неотложного вопроса принимается Рийгикогу большинством в размере четырех пятых голосов его членов. Закон об изменении Конституции принимается в таком случае большинством в размере двух третей голосов состава Рийгикогу.

Otsus põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu käsitlemiseks kiireloomulisena võetakse vastu Riigikogu neljaviiendikulise häälteenamusega. Põhiseaduse muutmise seadus võetakse sel juhul vastu Riigikogu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.


§ 167

Закон об изменении Конституции провозглашается Президентом Республики и вступает в силу в срок, установленный самим законом, но не ранее, чем через три месяца после провозглашения.

Põhiseaduse muutmise seaduse kuulutab välja Vabariigi President ja see jõustub seaduses eneses määratud tähtajal, kuid mitte varem kui kolm kuud pärast väljakuulutamist.


§ 168

Изменение Конституции по тому же вопросу не может быть возбуждено в течение одного года со дня отклонения соответствующего законопроекта на референдуме или в Рийгикогу.

Põhiseaduse muutmist ei saa samas küsimuses algatada ühe aasta jooksul, arvates vastava eelnõu tagasilükkamisest rahvahääletusel või Riigikogus.