XV Изменение конституции

§ 164

Для вынесения проекта закона об изменении Конституции на референдум требуется большинство в размере трех пятых голосов состава Рийгикогу. Референдум проводится не ранее, чем через три месяца со дня принятия соответствующего решения в Рийгикогу.

Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvahääletusele panekuks on nõutav Riigikogu koosseisu kolmeviiendikuline häälteenamus. Rahvahääletus toimub kõige varem kolme kuu pärast, arvates sellekohase otsuse vastuvõtmisest Riigikogus.