XV Изменение конституции

§ 167

Закон об изменении Конституции провозглашается Президентом Республики и вступает в силу в срок, установленный самим законом, но не ранее, чем через три месяца после провозглашения.

Põhiseaduse muutmise seaduse kuulutab välja Vabariigi President ja see jõustub seaduses eneses määratud tähtajal, kuid mitte varem kui kolm kuud pärast väljakuulutamist.