XIV Местное самоуправление

§ 155

Единицами местного самоуправления являются волости и города.

Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad.


Иные единицы местного самоуправления могут образовываться на основаниях и в порядке, установленном законом.

Muid kohaliku omavalitsuse üksusi võib moodustada seaduses sätestatud alustel ja korras.