XIV Местное самоуправление

§ 156

Представительным собранием местного самоуправления является собрание, избираемое на свободных выборах сроком на четыре года. Период полномочий собрания может быть сокращен законом в связи с объединением или разделением единиц местного самоуправления либо неработоспособностью собрания. Выборы являются всеобщими, равными и прямыми. Голосование проводится тайно.

Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Seadusega võib volikogu volituste perioodi lühendada seoses kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise või jagunemisega või volikogu tegutsemisvõimetusega. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. [RT I 2003, 29, 174 - jõust. 17.10.2005]


На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие как минимум шестнадцатилетнего возраста. [RT I, 15.05.2015, 1 - вступ. в силу с 13.08.2015]

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad. [RT I, 15.05.2015, 1 - jõust. 13.08.2015]