VII Законодательство

§ 107

Законы провозглашаются Президентом Республики.

Seadused kuulutab välja Vabariigi President.


Президент Республики может не провозгласить закон, принятый Рийгикогу, и в четырнадцатидневный срок со дня получения закона вернуть его вместе с мотивированным решением в Рийгикогу для нового обсуждения и решения. Если Рийгикогу вновь примет возвращенный Президентом Республики закон без изменений, то Президент Республики либо провозглашает закон, либо обращается в Государственный суд с предложением признать закон противоречащим Конституции. Если Государственный суд признает закон соответствующим Конституции, то Президент Республики провозглашает закон.

Vabariigi President võib jätta Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse välja kuulutamata ja saata selle koos motiveeritud otsusega neljateistkümne päeva jooksul, arvates saamise päevast, Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Kui Riigikogu võtab Vabariigi Presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab Vabariigi President seaduse välja või pöördub Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui Riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab Vabariigi President seaduse välja.