VII Законодательство

§ 108

Закон вступает в силу на десятый день после его публикации в издании Riigi Teataja, если самим законом не установлен иной срок.

Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega.