X Государственная оборона

§ 124

Граждане Эстонии обязаны участвовать в обороне государства на основаниях и в порядке, установленном законом.

Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduse sätestatud alustel ja korras.


Лицо, которое по религиозным или нравственным соображениям отказывается от военной службы, обязано пройти альтернативную службу в установленном законом порядке.

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keelduja on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse seaduses ettenähtud korras.


Если законом в интересах специфики службы не установлено иное, то лица, находящиеся на военной службе и альтернативной службе, имеют все конституционные права, свободы и обязанности. Запрещается ограничивать права и свободы, установленные частями 3 и 4 статьи 8, статьями 11-18, частью 3 статьи 20, статьями 21-28, 32, 33, 36-43, частями 1 и 2 статьи 44, а также статьями 49-51 Конституции. Правовой статус лиц, находящихся на военной службе и альтернативной службе, устанавливается законом.

Kui seadus ei näe teenistuse erilaadi huvides ette teisiti, on kaitseväes ja asendusteenistuses olevatel isikutel kõik põhiseaduslikud õigused, vabadused ja kohustused. Piirata ei tohi põhiseaduse §-des 8 lõiked 3 ja 4, 11-18, 20 lõige 3, 21-28, 32, 33, 36-43, 44 lõiked 1 ja 2 ning 49-51 ettenähtud õigusi ja vabadusi. Kaitseväes ja asendusteenistuses olevate isikute õigusliku seisundi sätestab seadus.