X Государственная оборона

§ 124

Граждане Эстонии обязаны участвовать в обороне государства на основаниях и в порядке, установленном законом.

Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduse sätestatud alustel ja korras.


Лицо, которое по религиозным или нравственным соображениям отказывается от военной службы, обязано пройти альтернативную службу в установленном законом порядке.

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keelduja on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse seaduses ettenähtud korras.


Если законом в интересах специфики службы не установлено иное, то лица, находящиеся на военной службе и альтернативной службе, имеют все конституционные права, свободы и обязанности. Запрещается ограничивать права и свободы, установленные частями 3 и 4 статьи 8, статьями 11-18, частью 3 статьи 20, статьями 21-28, 32, 33, 36-43, частями 1 и 2 статьи 44, а также статьями 49-51 Конституции. Правовой статус лиц, находящихся на военной службе и альтернативной службе, устанавливается законом.

Kui seadus ei näe teenistuse erilaadi huvides ette teisiti, on kaitseväes ja asendusteenistuses olevatel isikutel kõik põhiseaduslikud õigused, vabadused ja kohustused. Piirata ei tohi põhiseaduse §-des 8 lõiked 3 ja 4, 11-18, 20 lõige 3, 21-28, 32, 33, 36-43, 44 lõiked 1 ja 2 ning 49-51 ettenähtud õigusi ja vabadusi. Kaitseväes ja asendusteenistuses olevate isikute õigusliku seisundi sätestab seadus.


§ 125

Лицо, находящееся на действительной службе, не имеет права занимать иную выборную или номенклатурную должность и участвовать в деятельности какой-либо партии.

Tegevteenistuses olev isik ei tohi olla muus valitavas ega nimetatavas ametis ega osa võtta ühegi erakonna tegevusest.


§ 126

Организация государственной обороны устанавливается Законом о государственной обороне в мирное время и Законом о государственной обороне в военное время.

Riigikaitse korralduse sätestavad rahuaja riigikaitse seadus ja sõjaaja riigikaitse seadus.


Организация Сил обороны и организаций государственной обороны Эстонии устанавливается законом.

Eesti kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide korralduse sätestab seadus.


§ 127

Государственную оборону возглавляет Президент Республики.

Riigikaitse kõrgeimaks juhiks on Vabariigi President.


Совет по вопросам государственной обороны при Президенте Республики является совещательным органом, состав и задачи которого устанавливаются законом. [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Vabariigi Presidendi juures on nõuandva organina Riigikaitse Nõukogu, kelle koosseisu ja ülesandeid sätestab seadus. [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


§ 128

Рийгикогу по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и демобилизацию, а также принимает решение об использовании Сил обороны для выполнения международных обязательств Эстонского государства.

Riigikogu kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ning otsustab kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel.


В случае агрессии, направленной против Эстонской Республики, Президент Республики, не дожидаясь решения Рийгикогу, объявляет военное положение и мобилизацию. [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral kuulutab Vabariigi President välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni, ootamata ära Riigikogu otsust. [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]


§ 129

В случае опасности, угрожающей конституционному строю Эстонии, Рийгикогу может по предложению Президента Республики или Правительства Республики большинством голосов своего состава объявить чрезвычайное положение во всем государстве, но на срок продолжительностью не более трех месяцев.

Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu puhul võib Riigikogu Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse ettepanekul oma koosseisu häälteenamusega välja kuulutada erakorralise seisukorra kogu riigis, kuid kõige kauem kolmeks kuuks.


Порядок введения чрезвычайного положения устанавливается законом.

Erakorralise seisukorra korralduse sätestab seadus.


§ 130

Во время чрезвычайного или военного положения в интересах государственной безопасности и общественного порядка, в случаях и порядке, предусмотренном законом, права и свободы лиц могут быть ограничены, и на них могут быть возложены обязанности. Не могут быть ограничены права и свободы, установленные статьями 8, 11-18, частью 3 статьи 20, статьями 22, 23, частями 2 и 4 статьи 24, статьями 25, 27, 28, частью 2 статьи 36, статьями 40, 41, 49 и частью 1 статьи 51 Конституции.

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi. Piirata ei tohi õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud põhiseaduse §-des 8, 11-18, 20 lõige 3, 22, 23, 24 lõiked 2 ja 4, 25, 27, 28, 36 lõige 2, 40, 41, 49 ja 51 lõige 1.


§ 131

Во время чрезвычайного или военного положения не проводятся выборы в Рийгикогу, выборы Президента Республики, выборы в представительные собрания местных самоуправлений, а также не прекращаются их полномочия.

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal ei valita Riigikogu, Vabariigi Presidenti ega kohalike omavalitsuste esinduskogusid ega lõpetata ka nende volitusi.


Полномочия Рийгикогу, Президента Республики и представительных собраний местных самоуправлений продлеваются, если они истекли бы во время чрезвычайного или военного положения либо в течение трех месяцев со дня прекращения чрезвычайного или военного положения. В этих случаях новые выборы объявляются в течение трех месяцев со дня прекращения чрезвычайного или военного положения.

Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja kohaliku omavalitsuse esinduskogude volitused pikenevad, kui nad lõpeksid erakorralise või sõjaseisukorra ajal või kolme kuu jooksul, arvates erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisest. Nendel juhtudel kuulutatakse välja uued valimised kolme kuu jooksul, arvates erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisest.